No More Results
Về pianominhthanh

Thông tin cơ bản

Về pianominhthanh
Location:
369 Điện Biên Phủ, P4, Q3, TPHCM
Occupation:
kinh doanh nhạc cụ

Chữ ký


Đánh thức và phát triển tình yêu âm nhạc
Minh Thanh Piano -369 Điện Biên Phủ, P4, Q3, TPHCM
ĐT: 38396368 - web: pianominhthanh.com

Liên Lạc


Trang này
http://rolandvietnam.com/members/4423-pianominhthanh.html?s=d4781698a13b6cb1893a125791b5e738
Tin nhắn tức thì

Gửi tin nhắn tới pianominhthanh dùng...

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
18
Số bài viết mỗi ngày
0,01
Total Thanks
Total Thanks
1
  • Thanked 1 Time in 1 Post
Thông tin chung
Hoạt động cuối
02-26-2018 10:04 AM
Tham gia ngày
09-09-2014
Giới thiệu tham gia
0

X vBulletin 4.2.0 Debug Information

  • Page Generation 0,05761 seconds
  • Memory Usage 5,019KB
  • Queries Executed 27 (?)
More Information
Template Usage (39):
  • (1)MEMBERINFO
  • (1)ad_footer_end
  • (1)ad_footer_start
  • (1)ad_global_above_footer
  • (1)ad_global_below_navbar
  • (1)ad_global_header1
  • (1)ad_global_header2
  • (1)ad_navbar_below
  • (1)changuondyu_extrachatbox_editor
  • (1)changuondyu_extrachatbox_main
  • (1)facebook_footer
  • (1)facebook_header
  • (1)facebook_opengraph
  • (1)footer
  • (1)forumhome_lastest_news
  • (1)gobutton
  • (1)header
  • (1)headinclude
  • (1)headinclude_bottom
  • (1)im_yahoo
  • (5)memberinfo_block
  • (1)memberinfo_block_aboutme
  • (1)memberinfo_block_activity
  • (1)memberinfo_block_contactinfo
  • (1)memberinfo_block_ministats
  • (1)memberinfo_block_recentvisitors
  • (1)memberinfo_block_statistics
  • (1)memberinfo_imbit
  • (2)memberinfo_profilefield
  • (1)memberinfo_profilefield_category
  • (1)navbar
  • (2)navbar_link
  • (1)navbar_noticebit
  • (1)navbar_tabs
  • (4)option
  • (6)post_thanks_memberinfo_block
  • (1)postbit_onlinestatus
  • (1)spacer_close
  • (1)spacer_open 

Phrase Groups Available (10):
  • activitystream
  • cprofilefield
  • global
  • infractionlevel
  • messaging
  • posting
  • profilefield
  • reputationlevel
  • user
  • wol
Included Files (39):
  • ./member.php
  • ./global.php
  • ./includes/class_bootstrap.php
  • ./includes/init.php
  • ./includes/class_core.php
  • ./includes/config.php
  • ./includes/functions.php
  • ./includes/class_friendly_url.php
  • ./includes/class_hook.php
  • ./includes/class_bootstrap_framework.php
  • ./vb/vb.php
  • ./vb/phrase.php
  • ./includes/class_facebook.php
  • ./includes/facebook/facebook.php
  • ./includes/facebook/base_facebook.php
  • ./includes/functions_facebook.php
  • ./includes/class_postbit.php
  • ./includes/class_bbcode.php
  • ./includes/functions_reputation.php
  • ./includes/functions_user.php
  • ./includes/functions_online.php
  • ./includes/class_userprofile.php
  • ./includes/class_profileblock.php
  • ./includes/functions_notice.php
  • ./includes/functions_bigthree.php
  • ./vb/db/assertor.php
  • ./vb/db/mysql/assertor.php
  • ./vb/profilecustomize.php
  • ./vb/db/mysql/query.php
  • ./vb/db/query.php
  • ./vb/db/mysql/querydefs.php
  • ./vb/db/querydefs.php
  • ./vb/db/mysql/result.php
  • ./vb/db/result.php
  • ./includes/functions_socialgroup.php
  • ./includes/functions_visitormessage.php
  • ./includes/class_visitormessage.php
  • ./vb/activitystream/view.php
  • ./includes/functions_livenotifications.php 

Hooks Called (70):
  • init_startup
  • database_pre_fetch_array
  • database_post_fetch_array
  • friendlyurl_resolve_class
  • global_bootstrap_init_start
  • global_bootstrap_init_complete
  • cache_permissions
  • load_show_variables
  • load_forum_show_variables
  • global_state_check
  • global_bootstrap_complete
  • global_start
  • style_fetch
  • global_setup_complete
  • member_start
  • member_start_fetch_user
  • fetch_userinfo_query
  • fetch_musername
  • fetch_userinfo
  • friendlyurl_redirect_canonical
  • friendlyurl_clean_fragment
  • friendlyurl_geturl
  • member_execute_start
  • userprofile_create
  • userprofile_prepare
  • cache_templates
  • cache_templates_process
  • template_register_var
  • template_render_output
  • fetch_template_start
  • fetch_template_complete
  • fb_opengraph_array
  • parse_templates
  • notices_check_start
  • notices_noticebit
  • process_templates_complete
  • postbit_imicons
  • reputation_image
  • member_build_blocks_start
  • member_profileblock_fetch_unwrapped
  • member_profileblock_recentvisitors_query
  • member_profileblock_visitormessage_query
  • bbcode_fetch_tags
  • bbcode_create
  • bbcode_parse_start
  • bbcode_parse_complete_precache
  • bbcode_parse_complete
  • member_customfields
  • member_profileblock_profilefieldbit
  • member_profileblock_profilefield_category
  • member_activity_start
  • activity_view_start
  • member_activity_complete
  • navbits
  • navbits_complete
  • expand_navigation_state
  • build_navigation_data
  • build_navigation_array
  • check_navigation_permission
  • process_navigation_links_start
  • process_navigation_links_complete
  • set_navigation_menu_element
  • build_navigation_menudata
  • build_navigation_listdata
  • build_navigation_list
  • set_navigation_tab_main
  • set_navigation_tab_fallback
  • navigation_tab_complete
  • member_complete
  • page_templates