No More Results
Về TanThinhMusic

Thông tin cơ bản

Tuổi
39
Về TanThinhMusic
Location:
Đồng Nai

Chữ ký


Liên Lạc


Trang này
http://rolandvietnam.com/members/66-tanthinhmusic.html?s=9a1e2d92682300368f6fd668fbb22361
Tin nhắn tức thì

Gửi tin nhắn tới TanThinhMusic dùng...

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
179
Số bài viết mỗi ngày
0,09
Total Thanks
Total Thanks
471
  • Thanked 124 Times in 76 Posts
Thông tin chung
Hoạt động cuối
05-31-2018 04:36 PM
Tham gia ngày
06-18-2013
Giới thiệu tham gia
0

1 Bạn bè

  1. maicuongBK5 maicuongBK5 đang ẩn

    Junior Member

    maicuongBK5
Đang hiển thị từ 1 đến 1 của tất cả 1

X vBulletin 4.2.0 Debug Information

  • Page Generation 0,07588 seconds
  • Memory Usage 5,055KB
  • Queries Executed 29 (?)
More Information
Template Usage (43):
  • (1)MEMBERINFO
  • (1)ad_footer_end
  • (1)ad_footer_start
  • (1)ad_global_above_footer
  • (1)ad_global_below_navbar
  • (1)ad_global_header1
  • (1)ad_global_header2
  • (1)ad_navbar_below
  • (1)changuondyu_extrachatbox_editor
  • (1)changuondyu_extrachatbox_main
  • (1)facebook_footer
  • (1)facebook_header
  • (1)facebook_opengraph
  • (1)footer
  • (1)forumhome_lastest_news
  • (1)gobutton
  • (1)header
  • (1)headinclude
  • (1)headinclude_bottom
  • (1)im_skype
  • (5)memberinfo_block
  • (1)memberinfo_block_aboutme
  • (1)memberinfo_block_activity
  • (1)memberinfo_block_contactinfo
  • (1)memberinfo_block_friends
  • (1)memberinfo_block_friends_mini
  • (1)memberinfo_block_ministats
  • (1)memberinfo_block_recentvisitors
  • (1)memberinfo_block_statistics
  • (1)memberinfo_imbit
  • (1)memberinfo_profilefield
  • (1)memberinfo_profilefield_category
  • (1)memberinfo_small
  • (1)memberinfo_tiny
  • (1)navbar
  • (2)navbar_link
  • (1)navbar_noticebit
  • (1)navbar_tabs
  • (4)option
  • (6)post_thanks_memberinfo_block
  • (3)postbit_onlinestatus
  • (1)spacer_close
  • (1)spacer_open 

Phrase Groups Available (10):
  • activitystream
  • cprofilefield
  • global
  • infractionlevel
  • messaging
  • posting
  • profilefield
  • reputationlevel
  • user
  • wol
Included Files (39):
  • ./member.php
  • ./global.php
  • ./includes/class_bootstrap.php
  • ./includes/init.php
  • ./includes/class_core.php
  • ./includes/config.php
  • ./includes/functions.php
  • ./includes/class_friendly_url.php
  • ./includes/class_hook.php
  • ./includes/class_bootstrap_framework.php
  • ./vb/vb.php
  • ./vb/phrase.php
  • ./includes/class_facebook.php
  • ./includes/facebook/facebook.php
  • ./includes/facebook/base_facebook.php
  • ./includes/functions_facebook.php
  • ./includes/class_postbit.php
  • ./includes/class_bbcode.php
  • ./includes/functions_reputation.php
  • ./includes/functions_user.php
  • ./includes/functions_online.php
  • ./includes/class_userprofile.php
  • ./includes/class_profileblock.php
  • ./includes/functions_notice.php
  • ./includes/functions_bigthree.php
  • ./vb/db/assertor.php
  • ./vb/db/mysql/assertor.php
  • ./vb/profilecustomize.php
  • ./vb/db/mysql/query.php
  • ./vb/db/query.php
  • ./vb/db/mysql/querydefs.php
  • ./vb/db/querydefs.php
  • ./vb/db/mysql/result.php
  • ./vb/db/result.php
  • ./includes/functions_socialgroup.php
  • ./includes/functions_visitormessage.php
  • ./includes/class_visitormessage.php
  • ./vb/activitystream/view.php
  • ./includes/functions_livenotifications.php 

Hooks Called (72):
  • init_startup
  • database_pre_fetch_array
  • database_post_fetch_array
  • friendlyurl_resolve_class
  • global_bootstrap_init_start
  • global_bootstrap_init_complete
  • cache_permissions
  • load_show_variables
  • load_forum_show_variables
  • global_state_check
  • global_bootstrap_complete
  • global_start
  • style_fetch
  • global_setup_complete
  • member_start
  • member_start_fetch_user
  • fetch_userinfo_query
  • fetch_musername
  • fetch_userinfo
  • friendlyurl_redirect_canonical
  • friendlyurl_clean_fragment
  • friendlyurl_geturl
  • member_execute_start
  • userprofile_create
  • userprofile_prepare
  • cache_templates
  • cache_templates_process
  • template_register_var
  • template_render_output
  • fetch_template_start
  • fetch_template_complete
  • fb_opengraph_array
  • parse_templates
  • notices_check_start
  • notices_noticebit
  • process_templates_complete
  • postbit_imicons
  • reputation_image
  • member_build_blocks_start
  • member_profileblock_fetch_unwrapped
  • member_profileblock_friends_query
  • member_profileblock_friendbit
  • member_profileblock_recentvisitors_query
  • member_profileblock_visitormessage_query
  • bbcode_fetch_tags
  • bbcode_create
  • bbcode_parse_start
  • bbcode_parse_complete_precache
  • bbcode_parse_complete
  • member_customfields
  • member_profileblock_profilefieldbit
  • member_profileblock_profilefield_category
  • member_activity_start
  • activity_view_start
  • member_activity_complete
  • navbits
  • navbits_complete
  • expand_navigation_state
  • build_navigation_data
  • build_navigation_array
  • check_navigation_permission
  • process_navigation_links_start
  • process_navigation_links_complete
  • set_navigation_menu_element
  • build_navigation_menudata
  • build_navigation_listdata
  • build_navigation_list
  • set_navigation_tab_main
  • set_navigation_tab_fallback
  • navigation_tab_complete
  • member_complete
  • page_templates