bộ Backup mới 1.10 cho đàn organ Roland E-A7 với:- 53 điệu mới ,điệu cơ bản, điệu bài.- 50 Tiếng (sound)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">

Bài viết liên quan: